Skip to content

Privacy Policy

Privacyverklaring SIRIUS Insight

Laatste update: april 2022

SIRIUS Insight levert haar klanten geomarketingdiensten. Deze bestaan uit location insight, customer insight en data. Hiermee geven wij onze klanten inzichten waarmee zij optimale beslissingen kunnen nemen.
Als onderdeel van onze dienstverlening bieden wij onze klanten inzicht in de kenmerken en gedragingen van de Belgische huishoudens.

SIRIUS Insight beschikt over consumentensegmentaties op verschillende geografische niveaus, waaronder bijvoorbeeld wijken en straten. Daar waar deze consumentensegmentaties betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen zijn dit persoonsgegevens.
Onze segmentatiedata bevat geen gegevens waarmee natuurlijke personen direct kunnen worden geïdentificeerd, zoals voornaam, achternaam en geboortedatum. Daarnaast gebruikt SIRIUS Insight in het kader van de consumentensegmentaties ook geen telefoonnummers, e-mailadressen en IP-adressen.

SIRIUS Insight verzamelt bepaalde (zakelijke) contactgegevens wanneer u informatie aanvraagt via onze website, zich inschrijft voor een evenement, of zich inschrijft op onze nieuwsbrief. Deze gegevens zijn persoonsgegevens.

SIRIUS Insight verzamelt ook gegevens over het bezoek aan en het gebruik van onze website. Daar waar deze gegevens betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen zijn dit persoonsgegevens. Voor deze verwerkingen vragen wij uw toestemming door middel van onze cookiebanner. Meer informatie hierover kunt u vinden in het hoofdstuk over cookies verderop in deze privacy policy.

SIRIUS Insight verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Omdat wij hieraan zeer veel belang hechten, hebben wij een groot aantal voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving in België (o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming – 2016/679/EU). In dit kader wenst SIRIUS Insight ook de nodige duidelijkheid te verschaffen over hoe zij (persoons)gegevens verwerkt.

Gebruikte begrippen

In dit document worden de volgende begrippen gebruikt:

SIRIUS Insight: de firma SIRIUS Insight NV, gevestigd Avenue Alexander Fleming 10, 1348 Louvain-la-Neuve en met ondernemingsnummer 0440.647.343. SIRIUS Insight handelt als de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingsactiviteiten opgenomen in deze privacyverklaring.

Brondata: alle data en informatie die SIRIUS Insight verwerft van dataleveranciers en verwerkt tot SIRIUS Insight data.

SIRIUS Insight data: de eindproducten die SIRIUS Insight aan haar klanten levert. Deze producten zijn het resultaat van combinaties en statistische verwerking van de verschillende brondata.

Betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevensbeveiliging

SIRIUS Insight hecht een groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerkt. Hiertoe zorgt SIRIUS Insight conform art. 32 van de AVG voor een adequaat beveiligingsniveau en treft zij passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerkingsrisico’s te minimaliseren.

Doel en rechtsgrond van de verwerking

Consumentensegmentaties

Het doel van de SIRIUS Insight dienstverlening is om haar klanten geomarketingdiensten, bestaande uit location insight, customer insight en data te leveren. Hiertoe maakt SIRIUS Insight gebruik van consumentensegmentaties die zij zelf ontwikkelt en onderhoudt.

Deze consumentensegmentaties zijn beschikbaar op verschillende geografische niveaus (bijv. wijk of straat) en geven inzicht in de kenmerken, interesses en gedragingen van huishoudens in België.
De segmentaties mogen door klanten van SIRIUS Insight worden gebruikt voor:

 • (Direct) marketing analyses;
 • Doelgroepanalyses;
 • Doelgroepselecties;
 • Locatieonderzoeken;
 • Statistische analyses.

SIRIUS Insight verbiedt haar klanten en partners expliciet om de segmentaties te gebruiken voor:

 • Het leveren van (geo)marketinganalysediensten en/of (handels)informatiebureaudiensten aan derden;
 • Voor het (door)leveren, in sublicentie geven of anderzijds openbaar maken en/of beschikbaar stellen aan derden;
 • Voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van consumenten;
 • Voor het nemen van geautomatiseerde besluiten met betrekking tot natuurlijke personen welke rechtsgevolgen hebben voor de betrokkene dan wel de betrokkene in aanmerkelijke mate treffen.

Contactgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt via deze website of zich inschrijft voor een evenement vragen wij bepaalde (zakelijke) contactgegevens. Wij doen dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen en om de overeenkomst die u op deze manier met ons sluit, te kunnen uitvoeren. Uw (zakelijke) contactgegevens worden hiertoe opgenomen in onze database. Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief worden uw (zakelijke) contactgegevens ook opgenomen in onze database. Bij uw aanvraag voor de nieuwsbrief geeft u ons toestemming om uw gegevens in onze database op te slaan en deze te gebruiken om u te contacteren.

Uw gegevens worden opgenomen in een database van SIRIUS Insight en ze worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit expliciet werd aangegeven wanneer wij uw gegevens opvragen.

Wilt u berichten van SIRIUS Insight niet meer ontvangen dan kunt u zich uitschrijven via de afmeldlink in onze e-mails of het contactformulier op onze website invullen.

Verwerking van (persoons)gegevens voor de creatie van consumentensegmentaties

In relatie tot de informatieproducten van SIRIUS Insight zijn er 2 categorieën van gegevens:

 • Brondata
 • SIRIUS Insight data

Brondata

SIRIUS Insight gebruikt voor de ontwikkeling van haar informatieproducten brondata uit openbare bronnen (bijv. overheid) en van commerciële partners. Met de commerciële partners wordt een overeenkomst gesloten, waarin wordt vastgelegd dat de verzameling van de brondata door de commerciële partner en de verwerking daarvan in de SIRIUS Insight data conform wet en regelgeving plaatsvindt.

Data uit openbare bronnen vallen niet onder de persoonsgegevens. Deze data zijn geanonimiseerd en geaggregeerd.
Data van commerciële partners kunnen persoonsgegevens bevatten. Het betreft dan enkel identificatiegegevens zoals bijvoorbeeld postadres, geslacht of geboortejaar. Deze data worden enkel verwerkt wanneer u hiervoor een geldige toestemming hebt verstrekt.

SIRIUS Insight data

SIRIUS Insight verwerkt de brondata in het eindproduct, de SIRIUS Insight data. Het verwerken van deze brondata doen we op basis van uw toestemming. Deze data wordt door SIRIUS Insight gebruikt om haar afnemers inzicht te geven in de kenmerken, interesses en gedragingen van Belgische huishoudens.
Het eindproduct, de SIRIUS Insight data, bevat geen persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens over het bezoek aan en het gebruik van onze website door middel van cookies en andere tracking technologieën. Wij maken gebruik van een reeks cookies van eerste en derde partijen die ons in staat stellen om een verbeterde, gepersonaliseerde surfervaring te bieden. Wij gebruiken cookies om beter inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Daarnaast helpen cookies ons websites op maat te maken volgens de navigatievoorkeuren van de gebruikers, wat op zijn beurt helpt om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookies Policy.

Cookies kunnen persoonsgegevens uitmaken, bijvoorbeeld (indirecte) persoonsgegevens zoals een IP-adres.
Wij gebruiken deze data voor statistische doeleinden, om de performantie van onze webcampagnes op te volgen en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwe ontwikkelingen via post, e-mail, sociale media of telefoon. Details over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookies Policy.

Rechten betrokkene

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Regulation (EU) 2016/679 en Directive 95/46/EC) heeft u, onder bepaalde voorwaarden, steeds het recht om uw gegevens in te kijken (en desgevallend een kopie te verkrijgen), fouten te verbeteren, uw toestemming in te trekken of uw gegevens te laten verwijderen uit onze database. In principe beschikt u tevens over een recht van bezwaar (tegen direct marketing verwerkingen en verwerkingen gebaseerd op het “gerechtvaardigd belang” van SIRIUS Insight) en een recht op gegevensoverdracht.

Uitoefening van uw rechten

Uw rechten kunnen worden uitgeoefend door ons te contacteren via compliance@siriusinsight.be. SIRIUS Insight reageert zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen de maand na indiening van het schriftelijk verzoek.

Er dient opgemerkt te worden dat SIRIUS Insight beschikt over consumentensegmentaties op verschillende geografische niveaus, waaronder bijvoorbeeld wijken en straten. Deze consumentensegmentaties zijn het resultaat van statistische modellering. Hierdoor zijn dit voorspellingen van doelgroepen en niet individueel van toepassing op een persoon.

Voor verzoeken die betrekking hebben op de Brondata wordt de betrokkene in de mate van het mogelijke doorverwezen naar de leveranciers van de Brondata.

Melding incidenten en registratie

Incidenten kunnen worden gemeld bij de Privacy Officer via compliance@siriusinsight.be. Van elk incident en de afhandeling daarvan wordt een registratie bijgehouden.

Klachten

U heeft het recht om een klacht of een bezwaar omtrent de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan per post via Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. SIRIUS Insight vernietigt de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn. De controle op de bewaartermijn vindt plaats door de functionaris voor gegevensbescherming. SIRIUS Insight hanteert de volgende bewaartermijnen:

CategorieTermijnToelichting
Brondata4 jaarTeneinde in het geval dat onjuistheden in de data worden gedetecteerd, reconstructies te kunnen maken.
Contactgegevens4 jaarNa 4 jaar vragen wij opnieuw uw toestemming om uw contactgegevens te mogen gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en onze producten en diensten.
Back-ups6 maandenConform standaarden van de hosting partij.

Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte

SIRIUS Insight verstrekt geen persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte.
Het is mogelijk dat SIRIUS Insight data, dewelke geen persoonsgegevens bevat, wordt geleverd aan klanten en/of commerciële partners buiten de Europese Economische Ruimte (bijv. in de toekomst, het Verenigd Koninkrijk). Deze levering vindt enkel plaats wanneer er voor het land in kwestie een “adequaatheidsbeslissing” voorligt, dan wel de nodige maatregelen werden genomen om een passende bescherming te verzekeren in het land van ontvangst.